KARTA AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

(informacje o Agencie przekazywane zgodnie z art. 22 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń)
Imię i nazwisko Agenta: Krzysztof Wyrwas
Firma, pod którą Agent prowadzi działalność: Krzysztof Wyrwas Biuro Obsługi Ubezpieczeń Komplex
Adres siedziby: ul. Leśna 28, 98-273 Klonowa
Numer wpisu do rejestru agentów: 1113755/A
Adres internetowy rejestru agentów: www.rpu.knf.gov.pl

Oświadczenia Agenta:

1. Jestem Agentem ubezpieczeniowym.

2. Wykonuję działalność agencyjną jako Agent oraz jako Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agencyjne na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:

Dział I - Ubezpieczenia na życie.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe:

Generali, Warta, Uniqa

Dział II - Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe:

Generali, Generali Agro, Proama, TUW "TUW", TUZ TUW, Uniqa, Balcia, Warta, Allianz, PZU, Compensa, Wiener, Euroins, AXA, Link4, Interrisk, AGRO Ubezpieczenia, Trasti, Benefia, Beesafe, Hestia, MTU, MTU24

3. W związku z proponowanym zawarciem umów ubezpieczenia otrzymuję prowizję uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej.

4. Nie posiadam akcji ani udziałów zakładów ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu.

5. Klient ma możliwość złożenia reklamacji lub wniesienia skargi dotyczącej działalności Agenta ubezpieczeniowego, Agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające lub zakładu ubezpieczeń – zarówno w zakresie związanym, jak i niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.

Spory mogą być rozstrzygane również w drodze postępowania pozasądowego, m.in. w postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów między Klientem a podmiotem rynku finansowego, prowadzonym przez Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej: www.rf.gov.pl) na podstawie przepisów ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Podmiotem rynku finansowego jest zakład ubezpieczeń oraz tzw. multiagent, czyli Agent ubezpieczeniowy lub Agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające, który wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Pozasądowe rozstrzyganie sporów jest ponadto prowadzone przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (adres strony internetowej: www.knf.gov.pl).