REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA NA ODLEGŁOŚĆ

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r., 1219 z późn. zm).

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG pod nazwą: Krzysztof Wyrwas Biuro Obsługi Ubezpieczeń "KOMPLEX" zwanym w dalszej części BOU "KOMPLEX" z siedzibą w Klonowej (98-273) ul. Leśna 28.

NIP: 8271290385, REGON: 730329568, ustala „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i zawierania umów ubezpieczenia na odległość przez BOU "KOMPLEX" (zwany dalej Regulaminem).

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną i zawierania umów ubezpieczenia na odległość jest BOU "KOMPLEX".
NIP: 8271290385, REGON: 730329568

2. BOU "KOMPLEX " jest Agentem ubezpieczeniowym i wykonuje czynności
agencyjne w zakresie dystrybucji ubezpieczeń w imieniu lub na rzecz wielu Zakładów ubezpieczeń zgodnie z wpisem do rejestru agentów pod numerem 11113755/A prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wpis do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych można sprawdzić na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:
https://rpu.knf.gov.pl
wpisując wymagane dane:
Krzysztof Wyrwas Biuro Obsługi Ubezpieczeń "KOMPLEX"
NIP: 8271290385, REGON: 730329568,
Numer Agenta: 11113755/A

3. BOU "KOMPLEX" jako Agent pośredniczy przy zawieraniu umów oraz ich administrowaniu i wykonywaniu w zakresie ubezpieczeń Działu I - Ubezpieczenia osobowe i Działu II - Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, na rzecz wielu Zakładów ubezpieczeń - KARTA AGENTA

4. BOU "KOMPLEX" nie posiada akcji i udziałów Zakładów ubezpieczeń uprawniających do co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu. Żadne z Zakładów ubezpieczeń nie posiada udziałów w przedsiębiorstwie BOU "KOMPLEX".

5. BOU "KOMPLEX" jako Agent otrzymuje w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia prowizję dowolnego rodzaju uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej. Dopuszczalny jest również inny rodzaj wynagrodzenia (w tym: uzupełniający wynagrodzenie prowizyjne) o charakterze finansowym lub niefinansowym.

6. BOU "KOMPLEX" jako Agent wykonuje czynności agencyjne na podstawie stosownych UPOWAŻNIEŃ (PEŁNOMOCNICT) oraz poprzez swoich pracowników, posiadających wymagane prawem uprawnienia.

7. BOU "KOMPLEX" posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

8. Regulamin został sporządzony i funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy polskiego prawa.

9. Niniejszy Regulamin określa w szczególności warunki funkcjonowania Serwisu bezpiecznyodadoz, znajdującego się pod adresem internetowym: www.bezpiecznyodadoz.pl a mianowicie:

1) postanowienia ogólne,
2) definicje,
3) zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
4) warunki, rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
5) warunki zawarcia umowy ubezpieczenia na odległość za pośrednictwem Agenta BOU "KOMPLEX" i zapłata składki ubezpieczeniowej,
6) obsługa reklamacji,
7) prawa autorskie,
8) postanowienia końcowe.
10. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu i zobowiązaniem Użytkownika do ich przestrzegania, przez co zawiera on z Właścicielem Serwisu umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów ubezpieczenia na odległość.

11. Użytkownik w celu skorzystania z Usług wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

12. Usługodawca, jako Agent ubezpieczeniowy zobowiązany jest do stosowania „Zasad Dobrych Praktyk Ubezpieczeniowych”, których treść jest dostępna na stronie internetowej Polskiej Izby Ubezpieczeń, pod adresem: www.piu.org.pl/zasady-dobrych-praktyk/.

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się w szczególności przepisy:
1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
2) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
3) Ustawy z dnia z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
4) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r.),
5) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
6) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
7) Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
8) Ustawy z dnia 17 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

14. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej: www.bezpiecznyodadoz.pl w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką na dowolnych nośnikach, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika korzystającego do celów związanych z Serwisem oraz świadczonych na nim usług.

§ 2. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Administrator - BOU "KOMPLEX" jest Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu. Państwa dane pozyskujemy w związku z korzystaniem z naszego Serwisu;

2. Serwis - prowadzony przez BOU "KOMPLEX" pod adresem internetowym www.bezpiecznyodadoz.pl, serwis internetowy służący prezentacji, promocji i reklamie ubezpieczeń oferowanych przez Zakłady ubezpieczeń (Partnerów) a także pośredniczeniu w sprzedaży tych ubezpieczeń;

3. Czynności agencyjne - czynności wykonywane w imieniu i na rzecz Zakładów ubezpieczeń w ramach posiadanych pełnomocnictw (upoważnień), polegające na
doprowadzeniu do zawarcia umowy ubezpieczenia a w szczególności polegające na wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umowy ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń;

4. Call Center - serwis telefoniczny prowadzony przez Usługodawcę, Partnerów lub Zakład ubezpieczeń;

5. Konsultant Call Center - pracownik Usługodawcy, Zakładu ubezpieczeń lub Partnerów obsługujący Call Center;

6. Usługodawca - Krzysztof Wyrwas Biuro Obsługi Ubezpieczeń "KOMPLEX" zwanym w dalszej części BOU "KOMPLEX" z siedzibą w Klonowej (98-273) ul. Leśna 28. - BOU "KOMPLEX" jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa pod numerem 11113755/A;

7. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną, korzystająca z usług udostępnionych w serwisie lub przez call center;

8. Zakład ubezpieczeń (Towarzystwo Ubezpieczeniowe) - podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w imieniu którego, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa, Usługodawca wykonuje Czynności agencyjne; informacja o Zakładach ubezpieczeń, na rzecz których Usługodawca wykonuje Czynności agencyjne znajduje się w Serwisie oraz w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych, dostępnym na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: www.rpu.knf.gov.pl;

9. Agent ubezpieczeniowy - Przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną, na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Agent wykonuje czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń lub zakładów ubezpieczeń;

10. Karta Agenta - wykaz Partnerów na rzecz których Usługodawca wykonuje czynności agencyjne w ramach posiadanych pełnomocnictw (upoważnień);

11. Partnerzy - Zakłady ubezpieczeń oraz Partnerzy biznesowi (przedsiębiorca - Agent ubezpieczeniowy, Agencje ubezpieczeniowe) na rzecz których Usługodawca wykonuje czynności agencyjne w ramach posiadanych pełnomocnictw (upoważnień);

12. Polityka Prywatności – dokument spełniający obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy prawo telekomunikacyjne, a także (od maja 2018 roku) rozporządzenia RODO;

13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE;

14. Analiza Potrzeb Klienta (APK) - rozpoznanie wymagań i potrzeb ubezpieczeniowych Klienta jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Analiza ma na celu określić potrzeby poszukującego ochrony oraz zaproponować mu takie produkty, które będą je spełniać;

15. Oferta ubezpieczenia - informacja o proponowanych warunkach ubezpieczenia, powstała w wyniku zainteresowania Ubezpieczającego, poprzedzona analizą potrzeb, nie stanowiąca oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego;

16. Ubezpieczający - Użytkownik zawierający umowę ubezpieczenia z wykorzystaniem stron transakcyjnych serwisu;

17. Ubezpieczony - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, na której rachunek jest zawierana umowa
ubezpieczenia;

18. Umowa ubezpieczenia zawarta na odległość - umowa zawarta przez Ubezpieczającego w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wykorzystaniem stron transakcyjnych serwisu do chwili zawarcia umowy włącznie. Treść umowy ubezpieczenia reguluje polisa oraz OWU;

19. Usługa – usługa świadczona za pośrednictwem serwisu dotycząca czynności
agencyjnych w zakresie przygotowania do zawarcia umowy ubezpieczenia, zawarcia
umowy ubezpieczenia na odległość i dokonania płatności składki przy użyciu kart
płatniczych lub przelewów elektronicznych;

20. Polisa - dokument utworzony za pomocą serwisu, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia;

21. Karta produktu (KP) – najważniejsze, podane w przystępnej formie informacje, które są przekazywane Klientowi przed sprzedażą polisy.

22. OWU - ogólne warunki ubezpieczenia, stanowiące element umowy ubezpieczenia na podstawie których zawierana jest umowa ubezpieczenia. OWU są udostępniane za
pośrednictwem stron transakcyjnych w formie, która umożliwia ich pobranie,
przechowywanie przez czas odpowiedni do celów jakim służą, utrwalenie, odtwarzanie
w niezmienionej formie i wydrukowanie;

23. Strony transakcyjne – strony serwisu umożliwiające zawieranie umów ubezpieczenia na odległość i bieżące dokonywanie płatności przy użyciu kart płatniczych oraz przelewów elektronicznych;

24. Dane osobowe - informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających
fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz inne podobnej technologii;

25. Cookies - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwis i zapisywane po
stronie Użytkownika, które są wykorzystywane do przechowywania informacji o sesji
Użytkownika oraz w celach integracji z serwisem;

26. Link afiliacyjny - unikalny adres URL do strony internetowej Towarzystw Ubezpieczeń (Partnerów), który przetworzony w systemie afiliacyjnym, staje się linkiem afiliacyjnym, gdzie zaszyfrowany zostaje unikalne ID wydawcy;

27. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i pośredniczeniu w zawieraniu umów ubezpieczenia na odległość w imieniu i na rzecz Partnerów w ramach posiadanych pełnomocnictw (upoważnień)”.

§ 3. ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Regulamin, w tym Polityka Prywatności stanowi integralną część zawieranych przez Usługodawcę – Właściciela Serwisu z Użytkownikiem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się i jest zobowiązany w pełni zaakceptować treść niniejszego Regulaminu, w tym Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z usługi. Akceptacja Regulaminu, w tym Polityki Prywatności oznacza wyrażenie zgody na jego treść i akceptację jego warunków, na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy oraz przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności. Rozpoczęcie korzystania z usług objętych regulaminem i wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy uruchamianiu Usług przy użyciu Serwisu, kontakt e-mailowy a w przypadku korzystania z Usług Call Center rozpoczęcie rozmowy z Konsultantem, jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. Zasady udostępniania Regulaminu wskazane zostały w § 1. ust.14 oraz § 6. ust 1;

2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i zawierania umów ubezpieczenia na odległość następuje z chwilą upływu ważności złożonej oferty ubezpieczenia.

3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi, czego skutkiem będzie nie zawarcie umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną oraz umowy ubezpieczenia na odległość.

4. Z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron serwisu, umowa o świadczenie usługi z zastrzeżeniem poniżej ust. 6 ,rozwiązuje się automatycznie, nieodpłatnie i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, w ramach których udostępniana jest usługa.

5. Jeżeli Użytkownik złożył wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia, a następnie zawarł za pośrednictwem Serwisu Umowę ubezpieczenia – umowa o świadczenie Usługi rozwiązuje się najpóźniej z chwilą rozwiązania Umowy ubezpieczenia, które następuje w przypadkach i na zasadach określonych w OWU wybranego Zakładu ubezpieczeń w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w tej ustawie, w tym ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

6. W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku osób fizycznych, czyli nieprowadzących działalności) i 7 dni (w przypadku przedsiębiorców), bez podania jakiejkolwiek przyczyny, użytkownik ma prawo odstąpić od umowy zawartej przez internet lub telefon (tj. w trybie określonym w art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny) . Po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy termin do odstąpienia wygasa. Należy pamiętać, że za okres, w którym ochrona ubezpieczeniowa już działała, przyjdzie Użytkownikowi opłacić należną składkę. Jeżeli wpłata została dokonana wcześniej, Użytkownik otrzyma zwrot składki tylko za niewykorzystany okres ubezpieczenia OC.

7. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Towarzystwo Ubezpieczeniowe z którym została zawarta polisa o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres Towarzystwa Ubezpieczeniowego lub w formie pisemnej listem poleconym (zachowując potwierdzenie nadania – liczy się data stempla pocztowego).

Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 4. WARUNKI, RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu ma charakter nieodpłatny;

2. Dane Serwisu zabezpieczone są certyfikatem bezpieczeństwa SSL;

3. W ramach Serwisu Użytkownik ma możliwość uzyskania informacji o produktach ubezpieczeniowych oferowanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe i Agencje ubezpieczeniowe, porównania cen i składek produktów ubezpieczeniowych, zakup ubezpieczenia poprzez: Kup online, kontakt telefoniczny (dostępny na stronie), wysłanie formularza na adres e-mail;

4. Uzyskanie informacji o produktach ubezpieczeniowych, porównanie cen i składek oraz zakup ubezpieczenia online, odbywa się za pomocą linków afiliacyjnych które kierują Użytkownika na strony zewnętrzne Partnerów;

5. BOU "KOMPLEX" nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych w Serwisie oraz za decyzje lub działania podejmowane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z usług;

7. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy w Serwisie bądź na stronach Partnerów przez Użytkownika, w szczególności polegającego na podaniu nieprawdziwych lub błędnych danych oraz jakichkolwiek skutków wprowadzenia tych danych do obrotu, pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik;

8. BOU "KOMPLEX" nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie przez Użytkownika formularzy w Serwisie bądź na stronach Partnerów, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały dodane w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody;

9. Przy zakupie ubezpieczenia ( w szczególności komunikacyjnego Auto Casco) w szczególnych przypadkach Użytkownik jest zobowiązany postępować zgodnie z ustaleniami Towarzystwa Ubezpieczeniowego (Partnera), które w razie potrzeby zostaną przekazane Użytkownikowi przez Konsultant Call Center lub e-mailem na podany adres Użytkownika;

10. Dane dotyczące produktów ubezpieczeniowych umieszczane w Serwisie pochodzą od Partnerów. Dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane informacje były przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. Dane przedstawione w serwisie do chwili potwierdzenia ich przez Konsultanta bądź Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie stanowią oferty handlowej w myśl Kodeksu Cywilnego;

11. Zakup ubezpieczenia odbywa się na warunkach określonych przez Partnerów bądź Konsultanta;

12. W przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu lub Call Center Użytkownik ponosi koszt polisy, zgodnie z zaakceptowaną przez niego ofertą ubezpieczeniową.

13. Dla Użytkownika wiążące są Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostarczone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe wraz z polisą. Do zawarcia umowy ubezpieczeniowej pomiędzy Użytkownikiem a Towarzystwem Ubezpieczeniowym za pośrednictwem BOU "KOMPLEX" dochodzi zawsze na zasadach określonych we właściwych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego;

14. Stroną właściwą ewentualnych roszczeń związanych z funkcjonowaniem umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności roszczeń o odszkodowania wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia jest wyłącznie Towarzystwo Ubezpieczeniowe, z którym Użytkownik zawarł umowę ubezpieczenia;

15. W celu prawidłowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące minimalne wymogi:
 1) zainstalowana przeglądarka internetowa Microsof Edge, Google Chrome, Firefox, Opera, Safari w najnowszych wersjach,
 2) włączona obsługa języka skryptowego Java Script wraz z włączoną obsługą cookies.

16. Usługa z wykorzystaniem Serwisu jest świadczona 24 godziny na dobę - 7 dni w tygodniu, usługa Call Center w godzinach pracy Partnerów.

Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą również:

a). telefonicznie - w odniesieniu do Użytkowników korzystających z Usług za pomocą Call Center,
b). za pomocą poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu wskazanego przez Użytkownika adresu e-mail oraz następującego adresu e-mail Usługodawcy: kontakt@bezpiecznyodadoz.pl

17. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formy kontaktu wskazanej w ust. 16 pkt. a-b, Usługodawca może udzielić odpowiedzi, stosownie do okoliczności:

a). telefonicznie za pośrednictwem Call Center;
b). za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika;

18. BOU "KOMPLEX" nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych, o których mowa w ust. 15;

19. W prawidłowym działaniu Serwisu oraz Call Center mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z
konieczności jego naprawy lub konserwacji Serwisu lub systemów obsługujących Call Center, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych. O każdej przerwie Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Serwisu - www.bezpiecznyodadoz.pl;

20. Świadczenie usługi może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia w trakcie transakcji lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji;

21. BOU "KOMPLEX" ma prawo zablokować dostęp do Serwisu, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, Właściciela Serwisu lub Partnerów. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości;

22. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku podejrzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Właściciel Serwisu ma prawo do podjęcia stosownych czynności, w tym do usunięcia skutków takich działań. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W takiej sytuacji Właściciel Serwisu jest uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym: zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody;

23. Zakazane jest również dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu lub Call Center treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub usług Call Center w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu;

24. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez legitymowania się przesłanką przetwarzania danych;
25. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz działań na szkodę Usługodawcy, Partnerów, Użytkowników i innych podmiotów;

26. Do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik są wprowadzane cookies.

§ 5. WARUNKI ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA NA ODLEGŁOŚĆ ZA POŚREDNICTWEM AGENTA BOU "KOMPLEX" I ZAPŁATA SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ

1. Użytkownik wnioskuje o przedstawienie oferty na zawarcie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Agenta BOU „KOMPLEX”, będąc jednocześnie Ubezpieczającym i Ubezpieczonym. Może wnioskować również o objęcie ochroną ubezpieczeniową innych osób, o ile taką możliwość dopuszczają warunki ubezpieczenia, na podstawie których zawierana jest umowa ubezpieczenia.

2. Wnioskowanie o przedstawienie oferty na zawarcie umowy ubezpieczenia odbywa się za pomocą:

a). Serwisu – Użytkownik wypełnia i wysyła pocztą elektroniczną do BOU „KOMPLEX” poprzez przycisk Wyślij, odpowiedni formularz kontaktowy przypisany do danego produktu ubezpieczeniowego;
b). Kontaktu telefonicznego który jest dostępny na stronie Serwisu.

3. Zawarcie umowy ubezpieczenia odbywa się w następujących etapach:

a). Wybór ubezpieczenia przez Użytkownika oraz przekazanie Agentowi (BOU "KOMPLEX") wszystkich danych niezbędnych do przygotowania oferty po uprzednim dokonaniu Analizy Potrzeb Klienta (APK) przez Agenta, wyrażeniu zgody na otrzymanie informacji handlowej na wskazany adres poczty elektronicznej, na który powinna być wysłana oferta ubezpieczenia;

b). Agent przygotowuje ofertę ubezpieczenia zgodnie z potrzebami Ubezpieczającego, przesyła na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej ofertę ubezpieczeniową ze wskazaną datą ważności (w zależności od Towarzystw Ubezpieczeniowych), oraz pozostałe dokumenty niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym "oświadczenie do zawarcia umowy ubezpieczenia za pomocą poczty elektronicznej". Zaakceptowanie przez Użytkownika oferty wybranego ubezpieczenia następuje poprzez odesłanie zwrotnym mailem na adres poczty elektronicznej Agenta informacji w formie regułki " potwierdzam i zawieram umowę - Imię i Nazwisko Ubezpieczającego". Po otrzymaniu informacji od Ubezpieczającego potwierdzającej akceptację oferty, Ubezpieczający otrzymuje na podany przez niego adres poczty elektronicznej zakodowaną hasłem umowę wybranego ubezpieczenia wraz z Kartą Produktu (KP) , Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń (OWU), drukiem przelewu z wysokością należnej składki ubezpieczeniowej, podanym terminem wpłaty oraz numerem konta Towarzystwa Ubezpieczeniowego lub informację o zasadach sposobu opłaty składki (w zależności od Towarzystw Ubezpieczeniowych);

c). Agent przygotowaną ofertę ubezpieczenia zgodną z potrzebami Ubezpieczającego (APK) bezpośrednio z serwera Towarzystwa Ubezpieczeniowego przesyła na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, Ubezpieczający otrzymuje link do oferty ubezpieczenia bądź ofertę ubezpieczeniową ze wskazaną datą jej ważności, oraz pozostałe dokumenty niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia z którymi Ubezpieczający powinien zapoznać się przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Data ważności oferty, stanowi jednocześnie termin płatności składki, który ustala Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Utrata ważności oferty powoduje brak możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia na podstawie przedstawionej oferty. Zaakceptowanie przez Użytkownika oferty wybranego ubezpieczenia następuje poprzez wybór i zaakceptowanie odpowiedniego pola (zgodnie z otrzymaną instrukcją) i dokonaniu płatności składki ubezpieczeniowej (lub pierwszej raty składki) z wykorzystaniem oferowanych na stronach transakcyjnych systemu płatności. Zapłata składki zgodnej z przedstawioną ofertą oznacza zawarcie umowy ubezpieczenia. W chwili płatności Użytkownik musi zapewnić środki niezbędne do dokonania wymaganej płatności. Po zawarciu umowy ubezpieczenia Ubezpieczający otrzymuje na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej dokumenty w formacie pdf. tj. polisę zawierającą również treść złożonych przez Użytkownika oświadczeń oraz pozostałe dokumenty związane z zawartą umową ubezpieczenia.

4. Jeżeli Użytkownik złożył wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia, a następnie zawarł za pośrednictwem Agenta Umowę ubezpieczenia, to obowiązują zasady zawarte w § 5 i nie mają zastosowania zasady zawarte w § 3 ust. 6 i ust. 7 niniejszego Regulaminu. Ubezpieczający może rozwiązać umowę ubezpieczenia poprzez złożenie wypowiedzenia na koniec okresu ubezpieczenia (ubezpieczenia obowiązkowe) oraz w ciągu 30 dni od daty jej podpisania (ubezpieczenia dobrowolne) wysyłając wypowiedzenie pocztą elektroniczną bądź listem poleconym (zachowując potwierdzenie nadania) na adres Towarzystwa Ubezpieczeniowego w którym została zawarta umowa ubezpieczenia;

5. Użytkownik, który stwierdzi błąd w danych zawartych w ofercie jest zobowiązany przed zawarciem umowy ubezpieczenia do poinformowania Agenta o konieczności dokonania zmian;

6. Składka ubezpieczeniowa, która powinna zostać opłacona, wyliczana jest
przez Agenta na podstawie danych przekazanych przez Ubezpieczającego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej po uprzednim przeprowadzeniu analizy potrzeb klienta (APK) i jest prezentowana w ofercie, którą Ubezpieczający otrzymuje przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Składka wyliczana jest w oparciu o deklarację ryzyka, a w szczególności w oparciu o informacje jakie zostały
pozyskane od Ubezpieczającego wnioskującego o zawarcie umowy ubezpieczenia, zgodnie z obowiązującą taryfą, przy uwzględnieniu aktualnych promocji;

7. Ubezpieczający nie ponosi kosztów doręczenia polisy ubezpieczeniowej, ani kosztów zawarcia umowy ubezpieczenia innych niż: składka ubezpieczeniowa. Ewentualnie koszty to koszty połączenia telefonicznego lub internetowego zgodne ze stawkami operatora z usług którego Ubezpieczający korzysta;

8. Minimalny okres, na jaki może zostać zawarta umowa ubezpieczenia określony jest dla:
a. dobrowolnych umów ubezpieczenia w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia,
b. obowiązkowych umów ubezpieczenia w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i
Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
Umowa ubezpieczenia zawierana jest na wskazany przez Ubezpieczającego czas określony i potwierdzony w dokumencie ubezpieczenia (polisie).

§ 6. OBSŁUGA REKLAMACJI

1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez BOU "KOMPLEX" w ramach Serwisu, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji;

2. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej przesyłką pocztową (list polecony), na adres: BOU "KOMPLEX", ul. Leśna 28, 98-273 Klonowa bądź za pomocą poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: reklamacje@bezpiecznyodadoz.pl;

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji BOU "KOMPLEX" zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie; 4. BOU "KOMPLEX" rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania pod warunkiem, że reklamacja została prawidłowo złożona (zawiera wymagane elementy i nie wymaga uzupełnienia);
5. BOU "KOMPLEX" udziela odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji;

6. BOU "KOMPLEX" zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad produktów ubezpieczeniowych bądź niewykonania umowy sprzedaży, w tym procesu dostawy polisy zawartej zgodnie z procedurą § 4. Regulaminu, należy kierować bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeniowego które wystawiło polisę. Dla polis zawartych za pośrednictwem Agenta – zgodnie z procedurą § 5. Regulaminu, reklamacje należy kierować bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeniowego lub Agenta. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji.

§ 7. PRAWA AUTORSKIE

1. Serwis zawiera treści będące utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim, chronione takimi prawami. Korzystanie z treści zawartych w Serwisie przez Użytkowników w zakresie wykraczającym poza przeznaczenie Serwisu wynikające z Regulaminu wymaga pisemnej zgody BOU „KOMPLEX”;

2. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w Serwisie.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, wydrukowanie i odtworzenie w niezmienionej postaci.

2. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski;

3. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, BOU „KOMPLEX” poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu;

4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez BOU „KOMPLEX” nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie BOU „KOMPLEX”;

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa
powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny;

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 marca 2022 r.7