POLITYKA PRYWATNOŚCI
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej RODO)

Informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Krzysztof Wyrwas Biuro Obsługi Ubezpieczeń „Komplex” z siedzibą w Klonowej przy ul. Leśnej 28, 98-273 Klonowa
NIP 8271290385, REGON: 730329568,
nr tel. 43 820 84 82, e-mail: kszysztof.komplex@interia.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w przez Administratora w następujących celach:

 • Wykonania czynności związanych z zakresem świadczonych usług, a w szczególności w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy ubezpieczenia oraz podjęciem przez Administratora działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przy czym Pani/Pana dane przechowywane będą przez Administratora przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami;
 • Promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora w trakcie obowiązywania umowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a dane przechowywane będą przez Administratora do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu;
 • Promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora po rozwiązaniu, wygaśnięciu
  lub odstąpieniu od umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, dane przechowywane będą przez Administratora do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody;
 • Ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, dane przechowywane będą przez Administratora do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu;
 • Wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności agentów i brokerów ubezpieczeniowych oraz w związku z realizacją umowy - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych  w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit c RODO, dane przechowywane będą przez Administratora do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom:

 • Podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa: np. Komisja Nadzoru Finansowego,
 • Podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO.

W zakresie w jakim podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych, tj. prawo do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te
dane innemu administratorowi danych).

W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora i w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem.

6. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Administratora związanych z wykonaniem czynności agenta ubezpieczeniowego; w przypadku niepodania danych osobowych Administrator zmuszony jest odmówić zawarcia umowy.

W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje, w przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą:

9. Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane biometryczne, dane dotyczące przedmiotu ubezpieczenia.

10. Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), przedstawiciela ustawowego, a także źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego).

PLIKI COOKIES

Administrator, w nawiązaniu do § 4 ust. 26 Regulaminu stosuje następującą politykę cookies i podobnych technologii:

Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usługi oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfkator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies),
  b) uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentcaton cookies),
  c) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies),
  d) sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multmedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza fash), na czas trwania sesji (ang. multmedia player session cookies),
  e) trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customizaton cookies).

 2. Zarządzanie ustawieniami cookies:
  1) wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana,
  2) zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści),
  3) wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki.
  4) wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.