Pełnomocnictwa Generali, Generali Agro, Proama
Pełnomocnictwa Uniqa
Pełnomocnictwa Warta
Pełnomocnictwa TUW
Pełnomocnictwa Balcia
Pełnomocnictwa T&W
Pełnomocnictwa DCU
Pełnomocnictwa ASF
Pełnomocnictwa BiW
Pełnomocnictwa Bezpieczny.pl
Pełnomocnictwa Porównywarka Punkta

PEŁNOMOCNICTWO PORÓWNYWARKA PUNKTA

Porównywarka PUNKTA - UMOWA O WSPÓŁPRACY
zawarta w dniu 15 marca 2022 roku w Warszawie, zwana w dalszej części „Umową”, pomiędzy:

PUNKTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (02-305) przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000488906, posiadającym numer NIP 5223011279, REGON 147010378, reprezentowaną przez:
Małgorzatę Adamczyk – Członka Zarządu,
zwaną w dalszej części Umowy „Punkta”
a
Panem: Krzysztof Wyrwas , prowadzącym/ą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą: Krzysztof Wyrwas Biuro Obsługi Ubezpieczeń "Komplex", NIP 8271290385 , PESEL 58041112198, adres: ul. Leśna 28, 98-273 Klonowa