POLITYKA PRYWATNOŚCI LEASING_KREDYT

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Krzysztof Wyrwas BOU "Komplex" z siedzibą w Klonowej (98-273) przy ul. Leśnej 28, NIP: 8271290385, REGON: 730329568, e-mail: wkomplex@interia.pl., tel. 438208482

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych można uzyskać informację, kontaktując się:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: wkomplex@imteria.pl
2) listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane są przetwarzane w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane poprzez formularz kontaktowy oraz marketingu bezpośredniego.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe będą przechowywane przez:
• okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na wiadomości skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego i archiwizowane przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia odpowiedzi, a następnie usuwane;
• do odwołania Państwa zgody w przypadku marketingu bezpośredniego.

ODBIORCY DANYCH
Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem Danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora danych. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG
Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:
• dostępu do danych osobowych,
• sprostowania lub uzupełniania danych osobowych,
• ograniczenia przetwarzania danych,
• usunięcia danych, o ile przepisy prawa nie obligują Administratora do ich dalszego przetwarzania,
• przeniesienia danych osobowych,
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego. W przypadku marketingu bezpośredniego podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesłania Państwu aktualnych ofert marketingowych przez Administratora.
Postawą podania danych jest Państwa dobrowolna zgoda na podstawi art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Państwa dane jeżeli będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany to tyko wyłącznie na podstawie Państwa dobrowolnej zgody; w tym również profilowane.

PLIKI COOKIES
1. Administrator stosuje następującą politykę cookies i podobnych technologii:

- Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usługi oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

• pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfkator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies),
• uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentcaton cookies),
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies),
• sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multmedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza fash), na czas trwania sesji (ang. multmedia player session cookies),
• trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customizaton cookies).

2. Zarządzanie ustawieniami cookies:

• wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana,
• zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści),
• wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki.
• wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

3. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.