REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w zakresie przygotowania ofert leasingu lub kredytu

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną w zakresie przygotowania oferty leasingu lub kredytu jest: Krzysztof Wyrwas Biuro Obsługi Ubezpieczeń "Komplex", Administrator serwisu bezpiecznyodadoz, znajdującego się pod adresem internetowym: www.bezpiecznyodadoz.pl zwanym w dalszej części regulaminu Pośrednik z siedzibą w Klonowej (98-273) ul. Leśna 28

NIP: 8271290385, REGON: 730329568,

ustala „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie przygotowania oferty leasingu lub kredytu", (zwany dalej Regulaminem).

2. Regulamin został sporządzony i funkcjonuje w oparciu o obowiązujące przepisy polskiego prawa.

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności warunki funkcjonowania Serwisu bezpiecznyodadoz, znajdującego się pod adresem internetowym: www.bezpiecznyodadoz.pl (zakładka Leasing) w zakresie pomocy w przygotowaniu oferty leasingu lub kredytu.

4. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu i zobowiązaniem Użytkownika do ich przestrzegania.

5. Użytkownik w celu skorzystania z Usług wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Polityce Prywatności Leasing_Kredyt. tutaj

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się w szczególności przepisy:

1) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

2) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

3) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r.),

4) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

7. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej: www.bezpiecznyodadoz.pl (zakładce Leasing) w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką na dowolnych nośnikach, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika korzystającego do celów związanych z Serwisem oraz świadczonych na nim usług.

§ 2.

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Administrator - Krzysztof Wyrwas Biuro Obsługi Ubezpieczeń "KOMPLEX" jest Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu. Państwa dane pozyskujemy w związku z korzystaniem z naszego Serwisu;

2. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną, korzystająca z usług udostępnionych w serwisie lub przez call center;

3. Call Center - serwis telefoniczny prowadzony przez Usługodawcę lub Operatora;

4. Konsultant Call Center - pracownik Usługodawcy lub Operatora obsługujący Call Center;

5. Pośrednik - osoba trzecia wykonująca czynności pomocnicze, zmierzające do zawarcia między dwiema różnymi stronami transakcji handlowych, w tym przypadku

pośredniczenie w zakresie przygotowania ofert leasingu lub kredytu;

6. Usługodawca - Krzysztof Wyrwas Biuro Obsługi Ubezpieczeń "KOMPLEX" zwanym w dalszej części BOU "KOMPLEX" z siedzibą w Klonowej (98-273) ul. Leśna

7. Operator - Partnerzy biznesowi z którymi współpracuje Pośrednik w zakresie przygotowania ofert leasingu lub kredytu (celem zawarcia transakcji);

8. Polityka Prywatności Leasing_Kredyt - dokument spełniający obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy prawo telekomunikacyjne, a także (od maja 2018 roku) rozporządzenia RODO;

9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

10. Oferta - informacja o proponowanych warunkach leasingu lub kredytu, powstała w wyniku zainteresowania Użytkownika, poprzedzona analizą potrzeb, nie stanowiąca oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego;

11. Cookies - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwis i zapisywane po

stronie Użytkownika, które są wykorzystywane do przechowywania informacji o sesji

Użytkownika oraz w celach integracji z serwisem;

12. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie przygotowania ofert leasingu lub kredytu".

§ 3.

WARUNKI, RODZAJE I ZAKRES USŁUG

w zakresie przygotowania ofert leasingu lub kredytu.

1. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu ma charakter nieodpłatny;

2. Dane Serwisu zabezpieczone są certyfikatem bezpieczeństwa SSL;

3. W ramach Serwisu Użytkownik ma możliwość uzyskania informacji oraz porównania produktów leasingu lub kredytu oferowanych przez Operatora poprzez wysłanie formularza na adres e-mail (Wyślij);

4. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji zawartych w Serwisie oraz za decyzje lub działania podejmowane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z usług;

5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy w Serwisie, w szczególności polegającego na podaniu nieprawdziwych lub błędnych danych oraz jakichkolwiek skutków wprowadzenia tych danych do obrotu, pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik;

6. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie przez Użytkownika formularzy w Serwisie bądź na stronach Partnerów, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały dodane w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody;

7. Stroną właściwą ewentualnych roszczeń związanych z funkcjonowaniem umowy leasingu lub kredytu, w tym w szczególności roszczeń wynikających z zawartej umowy leasingu/kredytu jest wyłącznie firma leasingowa lub bank, z którym Użytkownik zawarł umowę leasingu/kredytu;

8. W celu prawidłowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące minimalne wymogi:

  1. zainstalowana przeglądarka internetowa Microsof Edge, Google Chrome, Firefox, Opera, Safari w najnowszych wersjach,

  2. włączona obsługa języka skryptowego Java Script wraz z włączoną obsługą cookies.

9. Usługa z wykorzystaniem Serwisu jest świadczona 24 godziny na dobę - 7 dni w tygodniu, usługa Call Center w godzinach pracy Pośrednika lub Operatora.

Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą również:

  1. telefonicznie - w odniesieniu do Użytkowników korzystających z Usług za pomocą Call Center,

  2. za pomocą poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu wskazanego przez Użytkownika adresu e-mail oraz następującego adresu e-mail Usługodawcy: kontakt@bezpiecznyodadoz.pl

10. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formy kontaktu wskazanej w ust. 9 pkt. a-b, Usługodawca może udzielić odpowiedzi, stosownie do okoliczności:

  1. telefonicznie za pośrednictwem Call Center;

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika;

11. Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych, o których mowa w ust.8;

12. W prawidłowym działaniu Serwisu oraz Call Center mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z

konieczności jego naprawy lub konserwacji Serwisu lub systemów obsługujących Call Center, jak też związane z koniecznością tworzenia kopii bezpieczeństwa lub przetwarzania zebranych danych. O każdej przerwie Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez wyświetlenie stosownego komunikatu na stronie internetowej Serwisu - www.bezpiecznyodadoz.pl;

13. Świadczenie usługi może zostać również przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej lub przerw w dostawie prądu, przerwania połączenia w trakcie transakcji lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji;

14. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika, Właściciela Serwisu lub Partnerów. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości;

15. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku podejrzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Właściciel Serwisu ma prawo do podjęcia stosownych czynności, w tym do usunięcia skutków takich działań. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W takiej sytuacji Właściciel Serwisu jest uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym: zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody;

16. Zakazane jest również dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu lub Call Center treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub usług Call Center w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu;

17. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez legitymowania się przesłanką przetwarzania danych;

18. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu oraz działań na szkodę Usługodawcy, Partnerów, Użytkowników i innych podmiotów;

19. Do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik są wprowadzane cookies.

20. Regulamin, w tym Polityka Prywatności stanowi integralną część zawieranych przez Usługodawcę – Właściciela Serwisu z Użytkownikiem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się i jest zobowiązany w pełni zaakceptować treść niniejszego Regulaminu, w tym Polityki Prywatności Leasing_Kredyt tutaj przed rozpoczęciem korzystania z usługi. Akceptacja Regulaminu, w tym Polityki Prywatności oznacza wyrażenie zgody na jego treść i akceptację jego warunków, na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy oraz przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Polityce Prywatności. Rozpoczęcie korzystania z usług objętych regulaminem i wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy uruchamianiu Usług przy użyciu Serwisu, kontakt e-mailowy a w przypadku korzystania z Usług Call Center rozpoczęcie rozmowy z Konsultantem, jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. Zasady udostępniania Regulaminu wskazane zostały w § 1. ust. 7.

§ 4.

OBIEG INFORMACJI

w zakresie pośrednictwa w przygotowaniu ofert leasingu lub kredytu.

1. Użytkownik wypełnia formularz zgłoszeniowy i wysyła na adres e-mail Pośrednika.

2. Pośrednik po analizie danych zawartych w formularzu i ewentualnych ich uzupełnieniu (kontakt Pośrednika z Użytkownikiem telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej), przekazuje informację do Operatora.

3. Operator wyszukuje zgodnie z potrzebami Użytkownika najkorzystniejszą ofertę Leasingu lub Kredytu i przedstawia ją Użytkownikowi telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

4. Użytkownik decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu przedstawionej oferty przez Operatora.

§ 5.

OBSŁUGA REKLAMACJI

1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia reklamacji;

2. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej przesyłką pocztową (list polecony), na adres: BOU "KOMPLEX", ul. Leśna 28, 98-273 Klonowa bądź za pomocą poczty elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: reklamacje@bezpiecznyodadoz.pl;

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie;

4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania pod warunkiem, że reklamacja została prawidłowo złożona (zawiera wymagane elementy i nie wymaga uzupełnienia);

5. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji;

6. Usługodawca jako Pośrednik zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad produktów dotyczących leasingu lub kredytu, należy kierować bezpośrednio do Operatora, Firmy Leasingowej, Banku - Instytucji finansowych z którymi została zawarta umowa leasingu bądź kredytu.

§ 6.

PRAWA AUTORSKIE

1. Serwis zawiera treści będące utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim, chronione takimi prawami. Korzystanie z treści zawartych w Serwisie przez Użytkowników w zakresie wykraczającym poza przeznaczenie Serwisu wynikające z Regulaminu wymaga pisemnej zgody Usługodawcy;

2. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w Serwisie.

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego pobranie, utrwalenie, wydrukowanie i odtworzenie w niezmienionej postaci.

2. W relacjach z Użytkownikiem jest używany język polski;

3. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Usługodawca poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu;

4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Usługodawcę nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie BOU „KOMPLEX”;

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa

powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny;

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2022 r.