Prowadzisz działalność związaną z transportem lub spedycją? A może zlecasz przewóz własnych towarów? W każdej z tych sytuacji warto wybrać odpowiednie ubezpieczenie transportowe by chronić firmę i towary przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń.

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika (OCP)

Dobre ubezpieczenie OCP powinno optymalnie chronić od wszystkich możliwych zdarzeń. W umowie zgodnie ze specyfiką wykonywanych przewozów muszą znaleźć się takie elementy jak:

 • odpowiednia suma gwarancyjna (powinna pokrywać pełną wartość towaru przewożonego w jednym transporcie lub wartość zadeklarowaną w liście przewozowy),
 • określenie pełnego asortymentu towarów, które są przewożone oraz mogą być przewożone w przyszłości i przez cały okres trwania polisy,
 • możliwość parkowania poza parkingami strzeżonymi,
 • ochrona za przewozy wykonywane wszystkimi pojazdami bez obowiązku zgłaszania ich ubezpieczycielowi,
 • rozszerzenie zakresu o przewozy wykonywane przez podwykonawców,
 • rozszerzenie zakresu ochrony o rażące niedbalstwo przewoźnika, kierowców i podwykonawców,
 • rozszerzenie zakresu ochrony o winę umyślną,
 • ochrona w przypadku niewpisania firmy przewozowej w list przewozowy,
 • ochrona za przewozy towarów ADR,
 • ochrona za wydanie towaru osobie nieupoważnionej,
 • ochrona za szkody spowodowane przez imigrantów, którzy dostali się do przestrzeni ładunkowej,
 • ochrona za szkody polegające na wyłudzeniu towaru przez oszusta,
 • ochrona za szkody spowodowane wskutek nieprzestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym,
 • ochrona w przypadku braku aktualnego świadectwa ATP.

Taki zakres ubezpieczenia OCP daje bardzo szerokie pokrycie i chroni od większości ryzyk, które mogą wystąpić w transporcie drogowym rzeczy. Jeśli przewoźnik nie zadba o wprowadzenie stosownych zapisów do swojej polisy, w razie wystąpienia określonej szkody, która nie jest objęta ubezpieczeniem, szkodę będzie musiał pokryć sam przewoźnik.

Ubezpieczenie cargo

Ubezpieczenie obejmuje przewóz ładunków od momentu opuszczenia miejsca nadania do chwili dostarczenia do miejsca przeznaczenia, wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi i przejściowym magazynowaniem ładunku na trasie transportu (ochrona może obejmować również operacje załadunku lub wyładunku). Ubezpieczenie cargo ma szeroki zakres pokrycia; obejmuje każde ryzyko straty lub szkody z wyjątkiem wyłączeń wymienionych w klauzulach. Zakres podstawowy obejmuje zazwyczaj szkody powstałe wskutek różnych zdarzeń losowych np. powódź, pożar, rabunek, uderzenie pioruna, uderzenie przedmiotu w środek transportu, wandalizm, wypadek środka transportu. Zakres rozszerzony obejmuje dodatkowo zdarzenia nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczającego np. szkody wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu i kradzieży z włamaniem.

Ubezpieczeniem cargo może być objęte mienie w transporcie drogowym, kolejowym, wodnym śródlądowym, morskim, lotniczym oraz kombinowanym. Można zawrzeć ubezpieczenie nie tylko pojedynczego ładunku, ale także wszystkich ładunków w danym okresie.

*Przy wyborze ubezpieczenia należy zwrócić uwagę na najszerszy zakres ochrony.


Oferty wyceniane indywidualnie

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz aby uzyskać najlepszą ofertę ubezpieczeniową dla Ciebie

Firmy ubezpieczeniowe w naszej ofercie

No products were found matching your selection.